Mācītāja pārdomas par MARTA lozungu

"Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības?" (Rom. 8:35a)

PĀRDOMAS: Kristus nāve, augšāmcelšanās un paaugstināšana pie Dieva labās rokas garantē un dāvā mums uzvaru pār visu, kas mūs šķirtu no Viņa. Kad sekošana Jēzum rada ciešanas, mēs mēdzam attālināties no Viņa, bet Jēzus nekad neattālinās no mums.

Mīlestībā Viņš raudzījās uz mūsu tumšo un bezpalīdzīgo pasauli, lai ienākot tajā kā patiess cilvēks, bet palikdams patiess Dievs, Viņa mīlestība spīdētu cauri visai Bauslībai, norādot mums uz Viņu kā Pestītāju. Viņš izcieta Savas ciešanas Ģetzemanes dārzā un pie krusta Golgātā, lai šodien caur ikdienas lūgšanām un Svēto Vakarēdienu dotu mums spēku izturēt savas bēdas, nelaimes, badu un kailumu.

Atņem augam saules gaismu, un tas nonīks un nomirs. Atņem cilvēkam gaisu, un viņš nosmaks. Tāpat arī bez Jēzus mīlestības, kas iedarbojas uz katru sirdi caur Bībeles vārdiem un ikdienas lūgšanām, cilvēks garīgi nonīkst un neviena varavīksne nevar izgaismot nožēlas asaras. Tāpēc krustā izlietā Kristus mīlestība ir Viņa paklausības sakne, no kuras mēs smeļam savu motivāciju dzīvot svētu dzīvi, kā arī kalpot Dievam un mūsu līdzcilvēkiem, lai tādējādi atbildētu uz Dieva mīlestību mums un draudzes kopībā izturētu jebkādas vajāšanas, pārvarētu jebkādas briesmas un uzvarētu jebkuru zobenu.

Kristus ir pārpilnības rags, no kura debesu Tēvs izlej Savu bērnu klēpī visu labo, tāpēc ne nāve, lai cik drūma būtu, ne laicīgā dzīve ar savām lamatām un burvībām, sacensībām un sīkumiem, nespēj atraut mūs no Dieva sargājošās mīlestības. Arī ļaunuma pulki nevar izcīnīt uzvaru, jo Kristus viņus uzvarēja, gūst uzvaru joprojām un Kristībā dāvā šo uzvaru arī mums.

Jēzus mīlestība ir devusi mums žēlastības laiku un Svētā Gara dāvinājumu, lai atjaunotu un svētdarītu mūs. Tāpēc "mēs pārpārēm esam uzvarētāji, pateicoties Kristum, kas mūs ir mīlējis." Un mēs esam pārliecināti, "ka nedz nāve, nedz dzīve, nedz eņģeļi, nedz varas, nedz tagadne, nedz nākotne, nedz spēki, nedz augstumi, nedz dziļumi, nedz kāda cita radīta lieta mūs nespēs šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristū Jēzū, mūsu Kungā." (Rom. 8:37-39)

Kristus mīlestībā,
Mācītājs Andrejs