Laulības

Kādi ir priekšnoteikumi, lai kristīgi noslēgtu laulību luteriskajā Baznīcā?

LELB 20. Sinodē pieņemts lēmums, ka LAULĪBAS NORMA ir: 

 1. - Lai stātos kristīgā laulībā, Jums jābūt luteriskās Baznīcas locekļiem, kuri ir gan kristīti, gan iesvētīti, kā arī ir reģistrēti draudzē un nav no draudzes atskaitīti.
 2. - Minimums: Laulība var tikt noslēgta arī tad, ja viens no laulājamiem ir kādas citas tradicionālas Latvijas kristīgās konfesijas draudzē reģistrēts loceklis.

Abiem laulību kandidātiem jābūt brīviem, t.i., neprecētiem vai atraitņiem, kuri nav saistīti ar citu personu laulību solījumā (informāciju attiecībā uz šķirteņiem lasiet raksta apakšā). Līdzās noteiktajai Baznīcas kārtībai jāievēro arī visas valsts likuma prasības.

Diemžēl, ir arī izslēdzoši nosacījumi. Baznīcā nelaulājam ar citu reliģiju pārstāvjiem (piem., musulmaņiem, jūdaistiem u.tml.). Cilvēks ir kļūdains, tas ir saprotami, taču nevar jau visu laiku kāpt uz viena un tā paša grābekļa, tādēļ laulības Baznīcā trešo reizi kļūst stipri problemātiskas.

Pirms noslēgt laulību mūsu draudzē, iesaku pārdomāt sekojošo: laulības ir Jūsu lēmums, kuram jūs lūdzat Baznīcas svētību un aizlūgšanu, tāpēc mācītājs sniedz gan īpašu pirmslaulību konsultāciju, gan, nepieciešamības gadījumā, arī pastorālas sarunas pēc laulībām.

Kristīga laulība ir divu kristiešu – vīrieša un sievietes – likumīgi noslēgta savienība uz mūžu, kas īstenojas kristīgā kopdzīvē. Laulības noslēgšana baznīcā ir šādas kristīgas savienības noslēgšana, kas apstiprināta ar abu pušu mūža uzticības solījumu Dieva un cilvēku priekšā, un ir svētīta ar aizlūgšanām un Dieva vārdu.

Laulība ir Dieva iestādījums. Katram kristietim laulību pienākas slēgt Baznīcā paredzētā kārtībā. Stājoties laulībā, jāapzinās, ka dotais solījums būs jāpilda “līdz nāve jūs šķirs”. Noslēgt laulību baznīcā nozīmē, ka jūs solāties dzīvot kristīgu laulības dzīvi, t.i., praktizēt kristīgo ticību gan individuāli, gan arī laulībā un ģimenē.

Kā pieteikt laulību, ja atbilst visām iepriekšminētajām prasībām?

Noskaidrojiet, vai draudzē attiecībā uz laulībām ir noteikta kāda sagatavošanās kārtība. Pastāstiet mācītājam par jūsu nodomu laulāties un par jūsu vēlamo laulību laiku.

Mēs laulājam tikai mūsu draudzes locekļus. Tas nozīmē, ka vismaz vienam no jums, ir jābūt Piņķu sv. Jāņa draudzes loceklim. Ja esat citā draudzē, pastāv iespēja pārnākt uz mūsu draudzi. Protams, ir ieteicams ka vīrs un sieva pieder pie vienas draudzes.

Laulību noformēšanas kārtība:

 • 1.) Saruna ar mācītāju un laulību datuma rezervēšana VĒL PIRMS viesu nama rezervēšanas u.c. organizatorisko jautājumu risināšanas: atkarībā no situācijas var būt vairākas tikšanās ar mācītāju. Pie mācītāja uz sarunu, lūdzu, nāciet pieņemšanas laikos.
 • 2.) Izziņas izņemšana no Dzimtsarakstu nodaļas un iesniegšana draudzes kancelejā. (Laulību ceremonija drīkst notikt ne agrāk kā mēnesi pēc izziņas izsniegšanas datuma, un izziņa ir derīga 6 mēnešus no izsniegšanas datuma.)
 • 3.) Laulību iesnieguma noformēšana (ne vēlāk kā mēnesi pirms laulībām), aizpildot šeit atrodamo >>> IESNIEGUMU <<< .
 • 4.) Jāuzrāda derīgs peronu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (abiem).
 • 5.) Apmēram mēnesi pirms laulību ceremonijas draudzes kontā ir jāsamaksā ziedojums, par kura apmēru uzzin sarunā ar mācītāju.
 • 6.) Ja neesat mūsu draudzes locekļi, bet piederat citai luterāņu Baznīcas draudzei, tad:
 1. 6.1.) jāiesniedz iesvētes apliecības kopijas;
 2. 6.2.) mācītāja izziņa no draudzes, kurai piederat, par to, ka nav iebildumu, lai laulātos LELB Piņķu sv. Jāņa baznīcā.
 • 7.) Uz laulību ceremoniju līdzi ir jābūt derīgām pasēm, vai personas apliecībām. Savādāk laulību reģistrācija nav iespējama.

Ko darīt, ja neesmu kristīts un / vai iesvētīts, bet vēlos stāties kristīgā laulībā?

Šādā gadījumā jums jāapmeklē iesvētes mācību kurss un dievkalpojumi. Iesvētes kursa laikā jūs iepazīsieties ar ticības mācības pamatiem, kā arī piedalīsieties dievkalpojumos.

Kad būsiet iepazinušies ar ticības mācību un Baznīcas dzīvi, jums jāapstiprina mācītājam, ka tā ir Jūsu brīva izvēle – apliecināt savu ticību un tapt kristītiem un / vai iesvētītiem un līdz ar to uzņemtiem draudzē. Tie, kuri nav kristīti, saņem kristību un iesvētību. Tie, kuri ir kristīti bērnībā, tiek iesvētīti. Vienlaikus notiek šo cilvēku uzņemšana draudzē.

Dažādi jautājumi:

 1. - Pušķošana. Ja Jums ir vēlēšanās pašiem, pušķot baznīcu – tas ir iespējams, pirms tam saskaņojot to ar mācītāju. Ja ir kādas īpašas vēlmes, to izrunājiet ar mācītāju.
 2. - Muzikālais noformējums. Laulību ceremonijā parasti spēlē ērģeles, bet ne visu drīkst atskaņot. Ja Jūs vēlaties citu muzikālo noformējumu, tas ir iespējams, saskaņojot ar mācītāju.
 3. - Lūdzu, ievērojiet, rīsus mūsu dievnamā bērt ir aizliegts; ziedlapiņas drīkst bērt to iepriekš saskaņojot ar mācītāju.
 4. - Fotogrāfam / filmētājam savas ieceres pirms ceremonijas ir jāsaskaņo ar mācītāju. Viesiem fotografēt, pametot savas vietas, ir nepieņemami un traucējoši. Fotografēšana ir jāsaskaņo ar mācītāju.
 5. - Ziedojums par laulībām. Ziedojums laulību ceremonijai saskaņo ar mācītāju vienā no sarunām.
 6. - Ja kāds no laulātajiem mainīs uzvārdu, garīdznieks informē viņu, ka viņa personu apliecinošie dokumenti pēc laulības noslēgšanas būs nederīgi un likumdošanā paredzētajā kārtībā ir jānomaina. Ja iesniedzēji, laikā no iesnieguma iesniegšanas līdz laulībām vēlas mainīt Dzimtsarakstu nodaļas izziņā norādītos datus, proti, uzvārdu pēc laulībām un datus par lieciniekiem, tiem jādodas uz Dzimtsarakstu nodaļu un likumdošanā noteiktajā kārtībā, jāveic izmaiņas.

Laulības iesvēte:

Ja jums jau ir reģistrēta laulība dzimtsarakstu nodaļā, bet vēlaties to iesvētīt baznīcā un izlūgties Dieva svētību savai laulībai, tad arī to ir iespējams izdarīt. Šajā gadījumā jums ir jātiekas ar mācītāju un jāaizpilda iesniegums draudzei par laulības iesvēti.

Un pēc tam…

Kad esat izlasījuši izsmeļošo pirmo sadaļu, varbūt ir vērts izlasīt arī šo. Patlaban, kad Tu lasīji pirmo daļu visas Tavas domas ir saistītas ar kāzu organizēšanu, viesu aicināšanu utt. Taču laulības, kas viennozīmīgi ir ļoti svarīga mūsu dzīvas norise, nav vienīgā kas notiek un arī Tavā dzīvē notiks baznīcā!

Dievs, kurš ir savienojis jūs mīlestībā, dāvā jums ģimeni, dāvās jums bērnus. Kur šos bērnus kristīsit? Kā audzināsit savus bērnus, kā kristīga ģimene, vai sūtīsit viņus Svētdienas skolā, kurā draudzē?

Kad lielajai dzīves saulei priekšā aizies mazais mākonītis un viss nebūs tik rožaini uz jauki kā kāzu dienā, kur Tu meklēsi palīdzību, pie kura altāra Tu ar savu mīļoto cilvēku iesi izlūgties stiprinājumu, mierinājumu un iepriecinājumu grūtībās?

Vai Tu apdomāji šos jautājumus, kad pieņēmi lēmumu, kurā draudzē laulāties? Vai nav tā, ka svarīgākais bieži vien ir skaista baznīca, labs, iespējams pazīstams mācītājs, ērta piebraukšana un parks, kurā iedzert šampanieti!

Taču kā dzīvot kristieša dzīvi pēc tam? Vai šī draudze būs Tava arī pēc tam? Vai Tev ikdienā, kad motivācijas nākt uz šejieni būs daudz mazāk, nekā patlaban, baznīcas apmeklēšana būs ērta no transporta un loģistikas viedokļa? Pārdomājiet to!

Informācija un atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem LELB mājaslapā:


Runājiet ar mācītāju. Mācītājs noteiks kārtību, kā atjaunot piederību Baznīcai un tikt uzņemtam draudzē. Jābūt gatavam no jauna apstiprināt kristībā (iesvētībā) dotos solījumus - dzīvot kristīgu dzīvi, palikt draudzes piederībā.


Jā, ir iespējams. Tomēr jāievēro, ka citai konfesijai piederīgiem jābūt izpildījušiem minimumu, ko attiecīgā Baznīca prasa no saviem draudzes locekļiem. Šajā gadījumā jūsu stapā jābūt skaidrībai par to, kā kopīgi praktizēsiet savu kristīgo dzīvi, ja katrs piederiet savai konfesijai. Romas Katoļu Baznīcas kārtība neatļauj saviem locekļiem laulāties pēc citu konfesiju kārtības, kas ir nozīmīgs šķērslis gadījumā, ja luterānis vēlas laulāties ar katoli.


Ir ierasts, ka draudzes locekļi laulības, bērnu kristības, bēres u.c. notikumus svin savā draudzē. Laulības ir ne tikai privāts notikums - tas ir gan ģimenes, gan arī visas draudzes notikums. Tādēļ ļoti ieteicams laulības slēgt savas draudzes vidū.

Iemesli, kādēļ laulību slēgšanai mēdz izvēlēties citas draudzes baznīcu, varētu būt, piemēram, īpaša savas dzimtas vēsturiska saistība ar kādu konkrētu baznīcu. Kā neatbilstošs iemesls būtu minamas principiālas domstarpības ar savu mācītāju par jūsu paredzētajām laulībām, un jūs nevis meklējat veidus, kā šīs domstarpības atrisināt, bet gan gribat atrast kādu draudzi, kur to vai citu «varētu neprasīt» darīt. Tādēļ vispirms strīdīgie jautājumi būtu pārrunājami ar jūsu draudzes mācītāju.

Ja jūs lūgsiet savu mācītāju salaulāt jūs citā baznīcā, tad, visdrīzāk, ja vien mācītājam būs tādas iespējas, viņš tam labprāt piekritīs. Ja laulību rituāls tomēr būs jānotur citas draudzes mācītājam, jums savas draudzes mācītājam jālūdz apliecinājums, kurā minēts, ka esat konkrētas draudzes locekļi, ka mācītājs jūsu laulību jautājumu ir pārrunājis un piekrīt, ka stājaties laulībā un ka viņam nav iebildumu laulību notikšanai citas draudzes baznīcā.


Katrā gadījumā runājiet ar mācītāju. Jauna laulība netiks liegta, ja jums ir nozīmīgi iemesli, kādēļ iepriekšējo laulību nevarat atjaunot (piemēram, iepriekšējais dzīvesbiedrs ir jūs atstājis un nodibinājis citu ģimeni).


Laulības luteriskajā Baznīcā parasti nenotur Lielā Gavēņa laikā - no Pelnu dienas līdz Lieldienām.