Mācītāja pārdomas par JŪNIJA lozungu

"Lai Dievs tev dod no debesu rasas un zemes leknuma
un daudz maizes un vīna!" (1. Moz. 27:28)

PĀRDOMAS: Mīļie brāļi un māsas Kristū, minētajā Bībeles Rakstu vietā mēs lasām notikumu par Īzāku, kurš svētīja savu dēlu Jēkabu. Šī Rakstu vieta mums sniedz vērtīgas mācības par bagātām svētībām, kuras Dievs mums dod arī šodien mūsu ikdienas dzīvēs. Šis notikums mums atgādina par pateicību, namturību un mūsu pienākumu dalīties savās Dieva dotās svētībās ar citiem.

1. Dieva bagātību atpazīšana:

Īzāks svētī Jēkabu, sacīdams: "Lai Dievs tev dod no debesu rasas un zemes leknuma un daudz maizes un vīna!" Šī svētība izceļ to, cik bagātīgi Dievs nodrošina mūsu dzīvi ar dienišķo pārtiku, mīlošu dzīvesbiedru un bērniem; ar darbu un, pats svarīgākais, ar garīgām dāvanām Viņa Dēla Jēzus miesā un asinīs, kuru saņemam Svētajā Vakarēdienā maizē un vīnā. Tas mums atgādina, ka Dievs ir visu mūsu dzīves svētību galvenais Avots un katru dienu Viņš apdāvina mūs ar Savu žēlastību, mīlestību un neskaitāmām dāvanām. Tāpēc ik pa laikam klusībā ir vērts atcerēties un pārdomāt tos daudzos veidus, kā Dievs mūs bagātīgi svētī šodien, un lūgšanā pateikties par Viņa labvēlību uz mums līdzīgi kā bērni pateicas saviem vecākiem par sagādātām dāvanām.

2. Pateicība un namturība:

Īzāka svētība mums māca, cik svarīga ir ne tikai pateicība, bet arī atbildīga namturība. Kad mēs atpazīstam to, kā Dievs mūsu dzīvēs vairo uzplaukumu un pārpilnību, tad pateicība ļauj mums izkopt pazemīgu un apmierinātu sirdi, novērtējot saņemtās svētības. Turklāt mēs kā Dieva dāvanu namturi un pārvaldnieki esam aicināti šīs svētības izmantot gudri un atbildīgi. Tas nozīmē pārvaldīt savus resursus, laiku, talantus un spējas tā, lai pagodinātu Dievu un dāvātu labumu citiem.

Tas nozīmē arī to, ka mēs neatņemam saviem bērniem to, ko esam saņēmuši dievkalpojumos, bet pasniedzam arī viņiem gan Dieva Vārdu, lasot saviem bērniem priekšā bērnu Bībeli, gan Dieva klātbūtni, lūdzot Dievu kopā ar bērniem vai pie bērnu gultiņas, lai arī viņi ir iesaistīti, un jūtas piederīgi Dievam un kristīgai ticībai. Jo bērni tieši tā arī mācās - no saviem vecākiem. Sabiedrība bērni atdarina to, ko redz un piedzīvo mājās. Tāpēc Īzāka svētība iedrošina mūs uz namturības atbildību arī savās mājās.

3. Dalīšanās savā pārpilnībā ar citiem:

Īzāka svētība atgādina mums par pienākumu dalīties savā pārpilnībā ar tiem, kam tā ir nepieciešama. Kad mēs piedzīvojam Dieva svētības, tas nedrīkst mūs novest pie savtīguma vai Dieva svētību uzkrāšanas, jo Dieva svētības iedvesmo uz dāsnumu, bet dāsnums vairo mūsos devību un līdzjūtību pret citiem. Kā Dieva bērni mēs esam aicināti būt par kanāliem, caur kuriem Dieva svētība plūst arī citu cilvēku dzīvēs, pasniedzot palīdzības roku tiem, kam ir paveicies mazāk nekā mums. Tieši caur laipnības, žēlsirdības un kalpošanas darbiem mēs varam būtiski ietekmēt citu cilvēku dzīvi, atspoguļojot, vairojot un ienesot tajās Dieva mīlestību un žēlastību.

Šajā mēnesī, pārdomājot pārpilnības svētību, kas minēta 1. Moz. 27:28, atcerēsimies būt pateicīgiem par Dieva doto nodrošinājumu, būt atbildīgiem Viņa dāvanu pārvaldniekiem un namturiem, un dalīties savā pārpilnībā arī ar citiem. Tā darot, mēs atdarinām Kunga Jēzus raksturu, jo arī Viņš ir devīgs, nesavtīgs un līdzjūtīgs, kurš dievkalpojumos izkopj mūsu sirdis, lai tās pārplūstu ar pateicību, un lai mūsu dzīve kļūst par liecību Dieva bagātīgajām svētībām, kad mēs pasniedzam palīdzību tiem, kam tā nepieciešama. Tāpēc baudīsim vasaru, pieņemot Dieva pārpilnības svētības, būdami par svētību citiem. Āmen!

Kristus mīlestībā,
Mācītājs Andrejs