Jūrmalas iecirkņa konventa dievkalpojums (23.08.2023.)

Š.g. 23. augustā mūsu baznīcā notika Jūrmalas iecirkņa konvents, kurš iesākās ar dievkalpojumu apustuļa Bartolomeja piemiņai, kura dienu kristīgā Baznīca svin katru gadu 24. augustā.

Dievkalpojumā piedalījās Jūrmalas iecirkņa mācītāji un draudžu locekļi. Patiess prieks par kopīgi svinētu dievkalpojumu, pateicība visiem kalpotājiem par viņu kalpošanu un pateicība Dievam par iespēju būt visiem kopā vienotiem Jēzū Kristū, mūsu Kungā.

Apustulis Bartolomejs (vai Nātānaēls, kā viņu sauc Jāņa evaņģēlijā) bija viens no pirmajiem Jēzus divpadsmit mācekļiem. Saskaņā ar Jņ. 21:2 Bartolomeja mājas atradās Kānā, Galilejā, kur Jēzus veica savu pirmo brīnumu, kāzu viesību laikā pārvēršot ūdeni vīnā. Filips uzaicināja Bartolomeju kļūt par vienu no divpadsmit, sakot, ka viņi (mācekļi) ir atraduši Mesiju Jēzus personā (Jāņa 1:45). Bartolomejs sākotnēji vilcinājās ticēt Jēzum Nācarietim, tieši Jēzus izcelsmes dēļ, jautādams: “Vai no Nācaretes var būt kas labs?” (Jņ. 1:46) Taču šo vilcināšanos Bartolomejs ātri aizstāja ar skaidru un nepārprotamu ticības apliecību, sacīdams Jēzum: "[..] Tu esi Dieva Dēls! Tu esi Israēla Ķēniņš!" (Jņ. 1:49) Bartolomejs bija klāt kopā ar citiem mācekļiem (Jāņa 21:1-13), kad viņiem bija iespēja redzēt, sarunāties, un baudīt mielastu kopā ar savu augšāmcelto Kungu un Pestītāju, un, saskaņā ar agrīno baznīcas tēvu liecībām, Bartolomejs sludināja evaņģēliju līdz pat Armēnijai, kur viņš mira mocekļa nāvē, apstiprinot mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija vēsts patiesumu ar savu dzīvību.

Foto: Jānis Amols

Jūrmalas iecirkņa prāvests
Arnis Eltermanis