• Kristības

  Kristības

  Informācija par bērna kristīšanu LELB Piņķu sv. Jāņa draudzē, iesnieguma veidlapa un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.

 • Iesvētības

  Iesvētības

  Informācija par iesvētes mācību un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.

 • Laulības

  Laulības

  Kas jādara, lai salaulātos LELB Piņķu sv. Jāņa draudzē? Noteikumi, iesnieguma veidlapa un mācītāja ieteikumi.

 • Garīgā līdzgaitniecība

  Garīgā līdzgaitniecība

  Garīgais vadītājs uzklausa tevi un palīdz saprast Svētā Gara padomus, aicinājumus un maigas norādes tavai dzīvei.

 • Dievkalpojumi

  Dievkalpojumi

  Piņķu Jāņa baznīcā dievkalpojumi notiek katru svētdienu plkst.: 11.00. Vairāk par dievkalpojumu luteriskajā baznīcā lasiet šeit.

 • Mācītājs

  Mācītājs

  Piņķu draudzē kalpo LELB mācītājs Andrejs Irbe. Šeit varat uzzināt, kā sazināties ar garīdznieku.

Aicinām uz kristību-iesvētes mācību Garīgās izaugsmes skolā (GaISā) 2024

2024. gada mācību kurss sāksies 11. janvārī (ceturtdiena), baznīcā (Skolas ielā 17, Piņķi) plkst. 19:00.

GARĪGĀS IZAUGSMES SKOLA (GaIS) – tā ir sagatavošanās kristībām un iesvētībām, kā arī garīgās izziņas un Dieva iepazīšanas skola.

Pieteikšanās obligāta, aizpildot pieteikuma veidlapu:
https://forms.gle/wd9m9K4jKDxogs8j7

Kristības notiks Lieldienu dievkalpojumā 30. martā; iesvētības – 16. jūnijā.

Vairāk informācijas par GaISu: https://www.pinkudraudze.lv/p/iesvetibas.html

Jautājumus aicinām uzdot e-pastā: macitajs@pinkudraudze.lv

Esat mīļi gaidīti!

Tālāk

Mācītāja pārdomas par DECEMBRA lozungu (2023)

Manas acis ir redzējušas Tavu pestīšanu, ko Tu esi sataisījis visu tautu priekšā.
(Lk. 2:30-31)

PĀRDOMAS: Mīļie brāļi un māsas Kristū, pulcējoties šajā Adventa laikā, uz dievkalpojumiem un vakara lūgšanām, Dievs piepilda mūsu sirdis ar cerību un prieku, jo mēs gaidām uz mūsu Pestītāja, Jēzus Kristus, atnākšanu. Esam pieraduši svinēt šos svētkus gaidot mazā Bērna Jēzus piedzimšanu. Kādam tas tā ir vēl šodien, taču atcerēsimies, ka Jēzus vairs nav tas mazais Bērns lopu kūtiņā, bet gan pieaudzis un mūžīgs Valdnieks debesīs un virs zemes, kurš valda un izkārto apstākļus mūsu dzīvēs mums par labu. Par to mums atgādina arī svētā Simeona vārdi Lūkas evaņģēlijā: "Manas acis ir redzējušas Tavu pestīšanu, ko Tu esi sataisījis visu tautu priekšā.” (Lk. 2:30-31)

Vai arī mēs savā ikdienā redzam mūsu pestīšanu? Pirmajā brīdī varētu likties – kāda tur pestīšana? Kari, slimības, iztikas līdzekļu trūkums un stihiju postījumi, ko izraisām mēs paši savā attieksmē vienam pret otru un savā attieksmē pret pasauli. Un tieši tik drūmā pasaules un dzīves ainā Kungs Jēzus arī ienāk kā pasaules Gaisma, lai padzītu šīs grēka sekas un dotu mums iespēju dzīvot Viņa gaismā, tieši tāpat kā Viņš to izdarīja toreiz, kad ienāca šajā pasaulē kā mazs bērniņš. Arī tajā laikā pasaule bija drūma un bez cerības. Un arī mūsu dzīvēs Kungs Jēzus ienāk tieši vistumšākajās mūsu dzīves naktīs, lai uzvarētu mūsos bezcerību un dāvātu mieru, par ko liecina eņģeļu vārdi ganiem: “Gods Dievam augstībā, un miers virs zemes cilvēkiem, pie kā Viņam labs prāts.” Un šīs vēsts iepriecināti gani arī gāja uz Betlēmi, lai Bērnu Jēzu pielūgtu, aicinot mūs darīt tāpat, ejot uz baznīcu.

Šodien arī mēs varam teikt svētā Simeona vārdus attiecinot tos uz Valdnieku Jēzu, jo katrā dievkalpojumā mūsu acis Viņu redz Svētajā Vakarēdienā, mūsu ausis Viņu dzird Bībeles lasījumos, mūsu dvēseles un sirdis piedzīvo Viņa klātbūtni ikdienas lūgšanās, lai piepildītu mūs ar prieku un piedošanu, ar ticību, cerību un mīlestību.

Svēta Simeona vārdos ir ietverta Adventa un Ziemsvētku būtība – Dieva pestīšanas atklāsme caur Jēzus piedzimšanu; Gaismas piedzimšana, kas spīd ne tikai Israēla tautai, bet visām tautām - arī mums. Tā ir Gaisma, kas vēlas izlauzties cauri mūsu skumjām un bēdām, lai Jēzus piepildīti mēs iepriecinātu vienam otru ne tikai ar Ziemsvētku dāvanām, bet gan ar savu mīlestības attieksmi. Tā ir vislabākā dāvana, ko mēs viens otram varam dāvināt - mīlestības un uzmanības veltīšana viens otram, un laika pavadīšana visiem kopā ar Dievu baznīcā, ne tikai Ziemsvētku vakarā, bet katrā svētdienā. Kas gan var būt labāks par dāvanu mēneša garumā? Un ja spējam to dāvināt visu mēnesi, tad spēsim to dāvināt visu gadu, un ja visu gadu - tad arī mūžību.

Pastāvīga aizņemtība un dzīves izaicinājumi ļoti viegli liek mums aizmirst par Ziemsvētku patieso nozīmi. Taču Adventa laiks nav laiks, kurā mēs skrienam pa saviem laicīgajiem darbiem un lielveikaliem, meklējot dāvanas vai iekļaujoties termiņos. Tas ir gaidīšanas un gatavošanās laiks. Tas ir grēknožēlas, pārdomu un sevis izmeklēšanas laiks, gaidot Kristus piedzimšanas svētkus. Šajā laikā draudzes locekļi ir īpaši aicināti gavēt (t.sk. no TV, filmām, laicīgās literatūras), pastiprināti nodoties lūgšanām, Bībeles lasīšanai, apmeklēt mācītāju ikgadējai pastorālai sarunai un/vai privātai grēksūdzei.

Dievs, caur svētā Simeona vārdiem, pārorientē mūsu uzmanību no sevis uz Dievu, no sevis uz mūsu līdzcilvēkiem, no Melnās piektdienas lielveikalu piedāvājumiem uz šī laika būtību – Dieva mīlestības un pestīšanas atnākšana Jēzus Kristus personā, kurš ved no mūs prom no pasaules tumsas un ieved Viņa gaismā, prom no bēdām – Viņa priekā, prom no bezcerības – Viņa cerībā, prom no naida un dusmām – Viņa mīlestībā, prom no aizņemtības – Viņa kopībā, kas izpaužas ticīgo klātienes kopībā Baznīcā.

Iededzot sveces Adventa vainagos, lai tie atgādina mums, ka katra sveču liesma ir solis tuvāk Dieva atnākšanai. Gaisma kliedē tumsu, dāvājot cerību, mieru, prieku un mīlestību pasaulei, kurai tas ir vajadzīgs. Kā Simeons apzinājās Bērna Jēzus nozīmi, tāpat arī mēs atveram savas sirdis Dieva mīlestībai mūsu dzīvēs un dalāmies tajā ar saviem līdzcilvēkiem, jo tieši Dieva mīlestība un Viņa klātbūtne piešķir dzīvei jēgu. Āmen!

Kristus mīlestībā,
Mācītājs AndrejsTālāk

DECEMBRA notikumi Piņķu sv. Jāņa draudzē (2023)

ZIŅOJUMI:

1. Adventa laiks ir grēknožēlas, pārdomu un sevis izmeklēšanas laiks, gaidot Kristus piedzimšanas svētkus. Šajā laikā draudzes locekļi ir īpaši aicināti gavēt (t.sk. no TV, filmām, laicīgās literatūras), pastiprināti nodoties lūgšanām, Bībeles lasīšanai, apmeklēt mācītāju ikgadējai pastorālai sarunai un/vai privātai grēksūdzei.

2. Aicinām uz “Garīgās izaugsmes skolu” (GaIS) ikvienu, kas vēlas kristīties, iesvētīties, laulāties, un, kas ir domājis par dziļākām un tuvākām attiecībām ar Dievu. Aicinām arī draudzes locekļus. GaISa 2024. gada kursa tikšanās reizes notiks katru ceturtdienas vakaru, plkst.: 19:00, baznīcā!!!

3. Lai baznīcā veidotu ieaicinošu vidi un lai dievkalpojumi varētu notikt svētā glītumā, aicinām kalpotājus pērminderu un sagaidītāju kalpošanās. Kā arī, lai draudzes saimniecības darbi tiktu sakārtoti, aicinām kalpošanā draudzes saimniecības nozarēs. Lūdzam šīs kalpošanas paturēt savās ikdienas aizlūgšanās. Ja vēlaties piedalīties kādā no draudzes kalpošanām, lūdzam pieteikties pie draudzes mācītāja.

4. Bez ik svētdienas dievkalpojumiem mūsu baznīcā notiek arī vakara lūgšanas – vesperes – katru TREŠDIENAS vakaru, plkst.: 19:00, baznīcā. Vakara lūgšanām var piedalīties arī attālināti, skatoties tiešraides mūsu draudzes Facebook lapā un lietojot lūgšanu lapiņas, kas ir pieejamas mūsu draudzes mājas lapas Dievkalpojumu sadaļā!!!

5. Esam atvēruši baznīcu OTRDIENĀS, TREŠDIENĀS un CETURTDIENĀS, 16:00-20:00, lai cilvēki varētu nākt, lūgties un apmeklēt dievnamu arī citās dienās – ne tikai svētdienās.

Lai priecīgs un Dieva svētīts decembris!!!

Kristus mīlestībā,
Piņķu sv. Jāņa draudzeTālāk

Mācītāja pārdomas par NOVEMBRA lozungu (2023)

Viņš (Dievs) debesis izpleš viens pats un jūras bangas kājām min. Gan Lāci, gan Muļķi radījis Viņš, gan Sietiņu, gan Dienvidu kambarus.
(Īj. 9:8-9)

PĀRDOMAS: Mīļie brāļi un māsas, Ījaba grāmatā mēs lasām par dievbijīgu vīru vārdā Ījabs, kurš piedzīvoja lielas ciešanas un uzdeva dziļus jautājumus par Dieva dabu. Ījaba ceļojums ir labs atgādinājums par mūsu pašu cīņām, šaubām un jēgas meklējumiem tagadējo grūtību laikā.

Šomēnes mēs pārdomājam fragmentu no Ījaba grāmatas, kurā rakstīts: "Viņš debesis izpleš viens pats un jūras bangas kājām min. Gan Lāci, gan Muļķi radījis Viņš, gan Sietiņu, gan Dienvidu kambarus." (Īj. 9:8-9)

Šie panti uzsver Dieva, Visuma Radītāja, diženumu un varenību, jo Dievs izpleš debesis pār mūsu galvām līdzīgi telts segai (Ps. 104:2), kas pasargā no lietus un citiem nelabvēlīgiem laikapstākļiem, lai dzīvība šeit virs zemes var rasties, augt un tikt uzturēta ar sauli un lietu, ar dienišķo maizi un citām Dieva svētībām, kuras ikdienā saņemam. Dievs izpleš Viņa labvēlību pār mums, ieaicinot mūs Baznīcā, lai arī mums būtu vieta zem gādīgā un sargājoša Dieva debesu telts.

Ar Savām kājām Viņš min mūsu vētraino ikdienu, kurā piedzīvojam pārbaudījumus un pārdzīvojumus, un tas parāda, ka nevis mums, bet Dievam ir izšķiroša teikšana pār mūsu dzīves grūtībām, kuras Viņš izbeidz ar Savu Vārdu, kuru katru dienu Bībelē lasām, līdzīgi tam kā Jēzus apsauca vētru; līdzīgi tam kā Viņš nāca pa jūras virsu mācekļiem pretī, lai kāptu laivā un nogādātu viņus drošībā. Tā arī mūs Jēzus vada cauri dzīves vētrām, lai uzvaram tās Viņa spēkā, lai norūdāmies ticībā un nelokamies vienas vai otras cilvēciskās ideoloģijas priekšā, bet tikai Jēzus priekšā, kurš mūs ved pie Viņa drošībā, debesu valstībā.

Fragmentā minētie Lācis, Muļķis un Sietiņš ir zvaigznāji, kurus Dievs mums ir devis, lai mēs mācītos skaitīt laiku. Lācis jeb Lielais Lācis ir ziemeļu puslodes zvaigznājs, Muļķis jeb Orions ir zvaigznājs, kas vasarās vislabāk ir redzams dienvidos, Sietiņš jeb Plejādes ir zvaigžņu kopa, kas vislabāk redzama austrumos, bet Dienvidu kambari ir zvaigznāji debesu dienvidu pusē. Tādā veidā Ījabs mums atgādina, ka Dievam pieder viss Izplatījums – visās debess pusēs – un Viņa noteikšana ir plaša. Neatkarīgi no tā, kur mēs atrodamies, Dievs savu labvēlību izpleš pār visiem. Ījabs atpazīst šo Dieva nepārspējamo spēku un suverenitāti pār Visumu, un tas ir atgādinājums, ka, saskaroties ar dzīves izaicinājumiem un nenoteiktību, mēs kalpojam Dievam, kurš ne tikai apzinās mūsu cīņas, bet arī kontrolē plašo un sarežģīto radības gobelēnu, kurā mēs katrs esam ieausti. Viņš pārvalda debesis un zemi, un Viņam nekas nav neaizsniedzams.

Izdzīvojot mūsu dzīves vētras, ir viegli kļūt pārņemtiem ar savām problēmām - ar nemitīgo darba skrējienu, bērnu vadāšanu pa neskaitāmiem pulciņiem - un tajā visā ir viegli pazaudēt no redzesloka Viņu, kurš Savās rokās tur Visumu un katra mūsu dzīvi. Lielākā daļā problēmu mēs ievedam sevi paši, pārspīlētos daudzumos darot to, ko varbūt nemaz nevajag darīt. Taču Ījaba vārdi atgādina, ka ir apstākļi, kuros Dieva gudrība un nodomi ir ārpus mūsu saprašanas. Mēs ne vienmēr saprotam, kāpēc mēs saskaramies ar ciešanām vai sarežģītiem dzīves apstākļiem, kurus nespējam ietekmēt, bet mēs varam paļauties, ka Dievam, visu lietu Radītājam, ir nodoms, kas sniedzas pāri mūsu ierobežotās domāšanas, bet vienmēr mūsu labumam. Jautājums ir: vai mēs tam ļaujamies; vai mēs atvēlām laiku arī Dievam, lai savās dzīvēs piedzīvotu Viņa mīlestības nodomu un vadību?

Tāpēc pārbaudījumu laikā, īpaši, kad paši nezinām, kā lietas darīt vai nedarīt, mēs atrodam mierinājumu Dievā, kurš debesīs ir licis zvaigznes un min ar Savām kājām mūsu vētrainās dzīves viļņus. Nekāda laicīga aizņemtība nav šķērslis, lai nenāktu uz baznīcu un nesaņemtu Viņa palīdzību, jo Viņš staigā kopā ar mums līdzās, lai mūsu ikdienas cīņās dāvātu risinājumus. Viņš nav tāls vai vienaldzīgs pret mūsu sāpēm un slimībām, tāpēc tās nav šķērslis Viņa dziedinošam spēkam, kuru saņemam grēksūdzē un svaidīšanā ar svētīto eļļu. Nekādas vilšanās un bailes nav šķērslis Viņa mīlestībai, kuru saņemam Svētajā Vakarēdienā, jo Viņš ir vienīgais, kurš dievkalpojumos piedāvā un pasniedz mums mierinājumu, spēku un vadību.

Viņa gudrība pārsniedz mūsu izpratni, Viņa mīlestība ir nelokāma un Viņa klātbūtne ir mūsu enkurs, kas dod mums iespēju uz Viņu paļauties, Viņu meklēt, un Viņa vadību piedzīvot, jo Viņš vienīgais var mūs vadīt cauri vistumšākajām dzīves naktīm un ievest jaunas dienas gaismā. Āmen!

Kristus mīlestībā,
Mācītājs AndrejsTālāk

NOVEMBRA notikumi Piņķu sv. Jāņa draudzē (2023)

ZIŅOJUMI:

1. Svētdien, 12. novembrī, plkst.: 11:00, svinēsim KATEHĒZES dievkalpojumu ar iespēju saņemt svētītās eļļas svaidīšanu garīgas un fiziskas neveselības gadījumos. Katehēzes dievkalpojumā tiks sniegti īsi komentāri par dievkalpojuma norisi, lai varētu iepazīties ar dievkalpojuma kārtību un gūtu sapratni par dievkalpojumā notiekošo.

2. Svētdien, 19. novembrī, plkst.: 11:00, svinēsim Latvijas Republikas PROKLAMĒŠANAS DIENAS dievkalpojumu ar Svēto Vakarēdienu, un pēc dievkalpojuma pavadīsim laiku kopā pie mielasta galda ikmēneša SADRAUDZĪBĀ.

3. Svētdien, 26. novembrī, plkst.: 11:00, svinēsim MŪŽĪBAS SVĒTDIENAS dievkalpojumu ar Svēto Vakarēdienu, lai dievkalpojumā pieminētu mūsu aizgājušos tuviniekus un mīļos. Tāpēc līdz 26. novembrim katram draudzes loceklim ir iespēja iesniegt mācītājam sarakstu ar aizgājušajiem, lai dievkalpojumā viņus pieminētu kopīgā lūgšanā. Sarakstus sūtiet draudzes mācītājam uz e-pastu: macitajs@pinkudraudze.lv

4. Aicinām draudzes locekļus un kalpotājus uz “Garīgās izaugsmes skolu” (GaIS), atbalstīt iesvētāmos un mācītāju, daloties ar savām ticības liecībām. GaISa tikšanās reizes notiek katru otrdienas vakaru, plkst.: 19:00, baznīcā!!!

5. Lai baznīcā veidotu ieaicinošu vidi un lai dievkalpojumi varētu notikt svētā glītumā, aicinām kalpotājus pērminderu un sagaidītāju kalpošanās. Kā arī, lai draudzes saimniecības darbi tiktu sakārtoti, aicinām kalpošanā draudzes saimniecības nozarēs. Lūdzam šīs kalpošanas paturēt savās ikdienas aizlūgšanās. Ja vēlaties piedalīties kādā no draudzes kalpošanām, lūdzam pieteikties pie draudzes mācītāja.

6. Bez ik svētdienas dievkalpojumiem mūsu baznīcā notiek arī vakara lūgšanas – vesperes – katru TREŠDIENAS vakaru, plkst.: 19:00, baznīcā. Vakara lūgšanām var piedalīties arī attālināti, skatoties tiešraides mūsu draudzes Facebook lapā un lietojot lūgšanu lapiņas, kas ir pieejamas mūsu draudzes mājas lapas Dievkalpojumu sadaļā!!!

7. Esam atvēruši baznīcu OTRDIENĀS, TREŠDIENĀS un CETURTDIENĀS, 16:00-20:00, lai cilvēki varētu nākt, lūgties un apmeklēt dievnamu arī citās dienās – ne tikai svētdienās.

Lai priecīgs un Dieva svētīts novembris!!!

Kristus mīlestībā,
Piņķu sv. Jāņa draudzeTālāk

Mācītāja pārdomas par OKTOBRA lozungu (2023)

Topiet par vārda darītājiem, nevis tikai klausītājiem, kas paši sevi pieviļ.
(Jēk. 1:22)

PĀRDOMAS: Apustulis Jēkabs mums šodien atgādina: “ikviens cilvēks lai ir nasks klausīties, bet lēnīgs runāt un gauss dusmoties, jo cilvēka dusmas nerada Dieva taisnību. Topiet par vārda darītājiem, nevis tikai klausītājiem, kas paši sevi pieviļ. Ja kāds ir vārda klausītājs, bet nav tā darītājs, tāds līdzinās vīram, kas lūkojas uz savu paša vaigu spogulī, – pavērojis sevi, viņš aiziet un tūlīt aizmirst, kāds viņš izskatījies.” (Jēk. 1:19, 22-24) Un šie apustuļa vārdi norāda arī uz paša Jēzus vārdiem: “Netiesājiet, un jūs netiesās, nesodiet, un jūs nesodīs, piedodiet, un arī jums tiks piedots! Dodiet, un jums tiks dots: pilnu, saspaidītu, sakratītu, pāri plūstošu mēru jums dos klēpī; ar kādu mēru jūs mērāt, tā arī jums mērīs. Kā tu vari savam brālim teikt: brāl, laid, lai izņemu gruzīti no tavas acs, – pats savā acī baļķi neredzēdams? Liekuli, vispirms izņem baļķi no savas acs, tad saskatīsi, kā izņemt gruzīti no sava brāļa acs.” (Lk. 6:37-38, 42)

Kā ir ar mums – vai šie Jēzus vārdi attiecas arī uz mums? Tagad ir moderni runāt par sevis pazīšanu un iepazīšanu, ejot pie terapeitiem un citiem ezotērikas speciālistiem, bet Dievs mums ir devis citu, daudz brīnišķīgāku veidu un līdzekli kā mēs varam sevi iepazīt, izzināt un pazīt vislabāk – Dievs mums ir iedevis dvēseles spoguli 10 baušļos, lai mēs tos lietotu sevis pazīšanai un sevis izvērtēšanai. Nevis citu cilvēku izvērtēšanai, bet, primāri sevis izvērtēšanai, lai arī mēs piedzīvotu to, par ko runā apustulis Jēkabs: “Bet, kas dziļi ielūkojas un paliek pilnīgajā brīvības likumā, kas nav aizmāršīgs klausītājs, bet ir darba darītājs, tāds būs svētīts savos darbos.” (Jēk. 1:25) Un ja izvērtēsim sevi un savu dzīvi Dieva baušļu gaismā, mēs pamanīsim, ka mēs nedrīkstam paši sev pārāk uzticēties, jo mums ļoti bieži pietrūkst Dieva žēlastības un sevis pazīšanas. Mūsos blāvo tik maza gaismiņa, ka tā ļoti drīz var nodzist, ja neveltām vislielākās pūles tās uzturēšanai, lasot Dieva Vārdu Bībelē un regulāri saņemot svētos Sakramentus dievkalpojumos, caur kuriem Dievs dziedina mūsu iekšējo aklumu un dara mūs garīgi redzīgus, lai topam “par vārda darītājiem, nevis tikai klausītājiem, kas paši sevi pieviļ.” (Jēk. 1:22)

Protams, dažreiz mēs darām ļaunu, un nodarīto vairojam ar ļaunā attaisnošanu. Dažreiz mūs dzen kaislība, un mēs ticam, ka tā ir dievbijīga dedzība. Mēs citiem pārmetam vismazākās kļūdas, bet sev bieži vien piedodam daudz lielākas. Mēs esam ļoti jūtīgi un saasināti reaģējam uz to, ka citi cilvēki liek mums ciest, bet nepamanām to, ko citi pacieš mūsu dēļ. Un tas attiecas ne tikai uz esošo situāciju valstī, tas attiecas uz mūsu attiecībām mājās ar mūsu tuvajiem un piederīgajiem; tas attiecas uz mūsu attiecībām darba vietā, uz ielas, draudzē, kalpotāju vidū – uz visu mūsu dzīvi kopumā. Tāpēc tas, kurš pilnīgi un vispusīgi iedziļinās sevī, tas sapratīs, ka viņam vai viņai nav tiesību bargi notiesāt citus.

Tāpēc jaunais cilvēks mūsos, kas piedzima Kristībā un atsaucas Dievam, par savu galveno pienākumu uzskata sevis rūpīgu uzmanīšanu. Un, kas to dara, tas labprāt klusē par citiem. Tāpēc Dievs mums arī ir devis baušļus, lai tie stiprinātu mūsu jauno cilvēku un darītu mūs par dievbijīgiem cilvēkiem, nevis par tādiem, kad aprunā, nosoda, izsaka bieži vien maldīgus uzskatus vai skauž, jo tas ir vecais cilvēks mūsos, kas tā dara, bet arī Mazais katehisms mums māca, ko citu: “vecajam cilvēkam mūsos sirds satriektībā un grēku nožēlā jātop noslīcinātam un jāmirst ar visiem grēkiem un ļaunajām kārībām. Savukārt ik dienu jāceļas un jāatdzimst jaunajam cilvēkam, kas taisnībā un šķīstībā Dieva priekšā dzīvo mūžīgi.”

Ja mēs domāsim tikai par Dievu un mūsu individuālo pestīšanu, tad mums nerūpēs citi – tikai mūsu pašu personība; mums nerūpēs tas, ko redzam vai dzirdam, jo paliksim visu laiku sevī un uzskatīsim, ka visa dzīve riņķo tikai ap mums. Ja arī mēs būtu apbraukuši un redzējuši visu pasauli, ja arī mēs kaislīgi ar dažāda veida komentāriem un milzīgajiem rakstiem sociālajos tīklos mēģinātu ietekmēt lietas, bet atstājam sevi novārtā, nepaskatāmies uz sevi dvēseles spogulī un ikdienā nelūdzam Dievu – ko mums dod visa šī mūsu ikdienas skriešana? Ja ilgojamies pēc miera un patiesas vienības ar Dievu, tad vairāk par visu lūkosimies uz sevi.

Mēs nevaram pavisam aiziet prom no laicīgās pasaules, jo mēs tajā dzīvojam, un tas arī nemaz nav vajadzīgs, bet, ja mēs kaut ko laicīgu sāksim uzskatīt par mūsu rūpju vērtu, tad labajos mīlestības darbos kļūsim vāji un nespēcīgi. Tieši tāpēc Dievs Svētajā Vakarēdienā arī dod mums Sevi pašu, Viņa Dēla miesā un asinīs, maizē un vīnā, lai, to regulāri saņemot – no svētdienas uz svētdienu, mūsu dzīves centrā nebūtu nekā lielāka, augstāka, patīkamāka, mīļāka un vēlamāka par Dievu. Dvēsele, kas mīl Dievu, visas lietas savā dzīvē pakārto ap Dievu, jo vienīgi Viņš, kurš visu piepilda un apņem, ir patiesais mierinājums un sirds prieks. Āmen!

Kristus mīlestībā,
Mācītājs AndrejsTālāk

OKTOBRA notikumi Piņķu sv. Jāņa draudzē (2023)

ZIŅOJUMI:

1. Cetutdien, 5. oktobrī, plkst.: 19:00, Piņķu baznīcā, sāksies iesvētes mācība bērniem, no 6-15 gadu vecumam. Nodarbības notiek ar vecāku līdzdalību, katru ceturtdienas vakaru līdz Ziemsvētkiem. Ja arī jūsu ģimenēs ir bērni šajā vecuma posmā, laipni aicinām, lai mācību noslēgumā – Ziemsvētkos – viņi tiktu kristīti un iesvētīti, un lai arī viņiem nepaiet garām Dieva pestīšana.

2. Svētdien, 8. oktobrī, plkst.: 11:00, svinēsim dievkalpojumu ar Svēto Vakarēdienu, 19. svētdienā pēc Vasarsvētkiem, un dievkalpojumā kopā ar mūsu draudzes ērģelnieku Jāni muzicēs Ieva Nīmane, spēlējot oboju un blokflautu.

Pirms Covid-19 mums bija, tā saucamie, “muzikālie dievkalpojumi”, bet tas nav korekti, jo katrs dievkalpojums ir muzikāls, ko nodrošina mūsu brīnišķīgie draudzes ērģelnieki. Tāpēc ar š.g. 8. oktobri, katra otrā mēneša, otrajā svētdienā, mēs svinēsim nevis “muzikālos dievkalpojumus”, bet dievkalpojumus “ar viesu dalību,” kuros papildus ērģeļmūzikai mūs priecēs arī citi viesmākslinieki.

3. Aicinām draudzes locekļus un kalpotajus uz “Garīgās izaugsmes skolu” (GaIS), atbalstīt iesvētāmos un mācītāju, daloties ar savām ticības liecībām. GaISa tikšanās reizes notiek katru otrdienas vakaru, plkst.: 19:00, baznīcā!!!

4. Nākošā gada aprīlī mums ir iespēja doties svētceļojumā uz Svēto zemi – Izraēlu. No 6. līdz 14. aprīlim būs iespēja staigāt pa zemi, kur Jēzus ir staigājis, un svinēt dievkalpojumu tik ļoti zīmīgās vietās. Svētceļojumu vadīs mūsu draudzes mācītājs Andrejs un Slokas draudzes mācītājs Aivars Gusevs. Pieteikties var pie mūsu draudzes mācītāja – jo ātrāk, jo labāk – jo no Slokas draudzes pieteikušies ir jau 17 no 30 braucējiem. Vairāk informācijas var atrast ziņojumu lapās pie baznīcas ieejas uz sagaidītāju galda un pie draudzes mācītāja Andreja. Iedrošinām pieteikties kamēr vēl ir vietas!!!

5. Bībele mūs bieži pamudina uz kalpošanu Dievam un šim pamudinājumam vēlamies atsaukties arī mūsu draudzē. Lai dievnams būtu tīrs un sakopts, un dievkalpojumi varētu notikt sakoptā vidē, aicinām kalpotājus altāra kopšanas un pērminderu kalpošanās. Kā arī, lai draudzes saimniecības darbi tiktu sakārtoti, aicinām kalpošanā lietvedības nozarē un draudzes saimniecības darbos. Lūdzam šīs kalpošanas paturēt savās ikdienas aizlūgšanās. Ja vēlaties piedalīties kādā no minētajām kalpošanām, lūdzam pieteikties pie mācītāja.

6. Bez ik svētdienas dievkalpojumiem mūsu baznīcā notiek arī vakara lūgšanas – vesperes – katru TREŠDIENAS vakaru, plkst.: 19:00, baznīcā. Vakara lūgšanām var piedalīties arī attālināti, skatoties tiešraides mūsu draudzes Facebook lapā un lietojot lūgšanu lapiņas, kas ir pieejamas mūsu draudzes mājas lapas Dievkalpojumu sadaļā!!!

7. Esam atvēruši baznīcu OTRDIENĀS, TREŠDIENĀS un CETURTDIENĀS, 16:00-20:00, lai cilvēki varētu nākt, lūgties un apmeklēt dievnamu arī citās dienās – ne tikai svētdienās.

Lai priecīgs un Dieva svētīts oktobris!!!

Kristus mīlestībā,
Piņķu sv. Jāņa draudzeTālāk