Mācītāja pārdomas par DECEMBRA lozungu (2023)

Manas acis ir redzējušas Tavu pestīšanu, ko Tu esi sataisījis visu tautu priekšā.
(Lk. 2:30-31)

PĀRDOMAS: Mīļie brāļi un māsas Kristū, pulcējoties šajā Adventa laikā, uz dievkalpojumiem un vakara lūgšanām, Dievs piepilda mūsu sirdis ar cerību un prieku, jo mēs gaidām uz mūsu Pestītāja, Jēzus Kristus, atnākšanu. Esam pieraduši svinēt šos svētkus gaidot mazā Bērna Jēzus piedzimšanu. Kādam tas tā ir vēl šodien, taču atcerēsimies, ka Jēzus vairs nav tas mazais Bērns lopu kūtiņā, bet gan pieaudzis un mūžīgs Valdnieks debesīs un virs zemes, kurš valda un izkārto apstākļus mūsu dzīvēs mums par labu. Par to mums atgādina arī svētā Simeona vārdi Lūkas evaņģēlijā: "Manas acis ir redzējušas Tavu pestīšanu, ko Tu esi sataisījis visu tautu priekšā.” (Lk. 2:30-31)

Vai arī mēs savā ikdienā redzam mūsu pestīšanu? Pirmajā brīdī varētu likties – kāda tur pestīšana? Kari, slimības, iztikas līdzekļu trūkums un stihiju postījumi, ko izraisām mēs paši savā attieksmē vienam pret otru un savā attieksmē pret pasauli. Un tieši tik drūmā pasaules un dzīves ainā Kungs Jēzus arī ienāk kā pasaules Gaisma, lai padzītu šīs grēka sekas un dotu mums iespēju dzīvot Viņa gaismā, tieši tāpat kā Viņš to izdarīja toreiz, kad ienāca šajā pasaulē kā mazs bērniņš. Arī tajā laikā pasaule bija drūma un bez cerības. Un arī mūsu dzīvēs Kungs Jēzus ienāk tieši vistumšākajās mūsu dzīves naktīs, lai uzvarētu mūsos bezcerību un dāvātu mieru, par ko liecina eņģeļu vārdi ganiem: “Gods Dievam augstībā, un miers virs zemes cilvēkiem, pie kā Viņam labs prāts.” Un šīs vēsts iepriecināti gani arī gāja uz Betlēmi, lai Bērnu Jēzu pielūgtu, aicinot mūs darīt tāpat, ejot uz baznīcu.

Šodien arī mēs varam teikt svētā Simeona vārdus attiecinot tos uz Valdnieku Jēzu, jo katrā dievkalpojumā mūsu acis Viņu redz Svētajā Vakarēdienā, mūsu ausis Viņu dzird Bībeles lasījumos, mūsu dvēseles un sirdis piedzīvo Viņa klātbūtni ikdienas lūgšanās, lai piepildītu mūs ar prieku un piedošanu, ar ticību, cerību un mīlestību.

Svēta Simeona vārdos ir ietverta Adventa un Ziemsvētku būtība – Dieva pestīšanas atklāsme caur Jēzus piedzimšanu; Gaismas piedzimšana, kas spīd ne tikai Israēla tautai, bet visām tautām - arī mums. Tā ir Gaisma, kas vēlas izlauzties cauri mūsu skumjām un bēdām, lai Jēzus piepildīti mēs iepriecinātu vienam otru ne tikai ar Ziemsvētku dāvanām, bet gan ar savu mīlestības attieksmi. Tā ir vislabākā dāvana, ko mēs viens otram varam dāvināt - mīlestības un uzmanības veltīšana viens otram, un laika pavadīšana visiem kopā ar Dievu baznīcā, ne tikai Ziemsvētku vakarā, bet katrā svētdienā. Kas gan var būt labāks par dāvanu mēneša garumā? Un ja spējam to dāvināt visu mēnesi, tad spēsim to dāvināt visu gadu, un ja visu gadu - tad arī mūžību.

Pastāvīga aizņemtība un dzīves izaicinājumi ļoti viegli liek mums aizmirst par Ziemsvētku patieso nozīmi. Taču Adventa laiks nav laiks, kurā mēs skrienam pa saviem laicīgajiem darbiem un lielveikaliem, meklējot dāvanas vai iekļaujoties termiņos. Tas ir gaidīšanas un gatavošanās laiks. Tas ir grēknožēlas, pārdomu un sevis izmeklēšanas laiks, gaidot Kristus piedzimšanas svētkus. Šajā laikā draudzes locekļi ir īpaši aicināti gavēt (t.sk. no TV, filmām, laicīgās literatūras), pastiprināti nodoties lūgšanām, Bībeles lasīšanai, apmeklēt mācītāju ikgadējai pastorālai sarunai un/vai privātai grēksūdzei.

Dievs, caur svētā Simeona vārdiem, pārorientē mūsu uzmanību no sevis uz Dievu, no sevis uz mūsu līdzcilvēkiem, no Melnās piektdienas lielveikalu piedāvājumiem uz šī laika būtību – Dieva mīlestības un pestīšanas atnākšana Jēzus Kristus personā, kurš ved no mūs prom no pasaules tumsas un ieved Viņa gaismā, prom no bēdām – Viņa priekā, prom no bezcerības – Viņa cerībā, prom no naida un dusmām – Viņa mīlestībā, prom no aizņemtības – Viņa kopībā, kas izpaužas ticīgo klātienes kopībā Baznīcā.

Iededzot sveces Adventa vainagos, lai tie atgādina mums, ka katra sveču liesma ir solis tuvāk Dieva atnākšanai. Gaisma kliedē tumsu, dāvājot cerību, mieru, prieku un mīlestību pasaulei, kurai tas ir vajadzīgs. Kā Simeons apzinājās Bērna Jēzus nozīmi, tāpat arī mēs atveram savas sirdis Dieva mīlestībai mūsu dzīvēs un dalāmies tajā ar saviem līdzcilvēkiem, jo tieši Dieva mīlestība un Viņa klātbūtne piešķir dzīvei jēgu. Āmen!

Kristus mīlestībā,
Mācītājs Andrejs