Draudzes kapsētas


Piņķu Jāņa ev. lut. draudzei pieder divas kapsētas: Piņķu Jāņa draudzes kapi un Babītes Annas kapi.

KAPU APSAIMNIEKOŠANAS ZIEDOJUMS MAKSĀJAMS PIE KAPSĒTAS ADMINISTRATORA JĀŅA AMOLA VAI KAPU PĀRVALDNIEKA ANDRA VISMAŅA VAI AR BANKAS PĀRSKAITĪJUMU.


PIŅĶU JĀŅA DRAUDZES KAPU ADMINISTRATORS PIEŅEM APMEKLĒTĀJUS BAZNĪCĀ (pa mazajām sānu durvīm):
Skatīt aktuālos darba laikus pie kapsētas vai baznīcas durvīm


KAPU ADMINISTRATORS (pieņem ziedojumus, slēdz līgumus) - 29642583
KAPU PĀRVALDNIEKS (ierāda kapavietas, pieņem ziedojumus, organizē izvadīšanas) - 28336033
PATLABAN NORIS KAPAVIETU LĪGUMU PĀRREĢISTRĀCIJA PIŅĶU KAPOS - LŪDZAM, IKVIENU KAPAVIETAS ĪPAŠIEKU AIZPILDOT ŠEIT PIEVIENOTO ANKETU, IERASTIES PIE KAPSĒTAS ADMINISTRATORA UN NOSLĒGT LĪGUMU PAR SEV PIEDEROŠO KAPAVIETU. - Aizpildāmais pieteikums

Mūsu rekvizīti:

LELB Piņķu svētā Jāņa draudze
Piņķi, Mārupes novads. LV-2107
Reģistrācijas Nr. 90000660517
Bankas konts: LV39UNLA0003000701117
Bankas nosaukums: SEB banka